Naboje do cienkopisu PILOT V5 CARTRIDGE SYSTEM 3 szt. zielony

Nie pozwól, aby Twój ulu­biony dłu­go­pis PILOT V5 CARTRIDGE SYSTEM tra­fił w kąt i zain­we­stuj w kom­plet 3 sztuk, zie­lo­nych naboi, które pozwolą Ci na jego wie­lo­krotne uży­cie.

Odz­na­czają się nie tylko wyra­zi­stym kolo­rem, ale i także bły­ska­wiczną szyb­ko­ścią zasy­cha­nia tuszu, co ucie­szy szcze­gól­nie lewo­ręcz­nych. Ten rodzaj tuszu, dosko­nale wygląda na papie­rze samo­ko­piu­ją­cym, jak i wie­lo­war­stwo­wym.

Mini­malny roz­miar naboi pozwala na scho­wa­nie ich do nawet naj­mniej­szych kie­szo­nek w piór­niku, ple­caku czy też tor­bie.