Cienkopis kulkowy PILOT V7 czerwony

Cien­ko­pis kul­kowy PILOT V7 z czerwonym wkładem posiada bez­pieczną, wen­ty­lową skuwkę z meta­lo­wym kli­pem, która jest gwa­ran­cją, że tusz nie roz­leję się np.: w piór­niku.

Obu­dowa posiada sub­telne okienko, które oprócz nie­po­wta­rzal­nego design pozwala na łatwe i szyb­kie kon­tro­lo­wa­nie stanu zużycia tuszu. Igłowa koń­cówka zapew­nia kom­fort pisa­nia oraz two­rze­nie nie­zwy­kle cien­kich i pre­cy­zyj­nych linii.

Cien­ko­pis został wypo­sa­żony rów­nież w sys­tem INK WRITING, który pozwala na jed­no­stajne dozo­wa­nie tuszu. Dzięki zasto­so­wa­niu for­muły Hi-Tec­po­int kulka płyn­nie poru­sza się po każ­dym rodzaju papieru w tym także samo­ko­piu­ją­cych. Cien­ko­pis wpad­nie w gust rów­nież osobą
lewo­ręcz­nym dzięki szybko schną­cemu tuszowi.

Grubości linii pisania: 0,4 mm,

Długości linii pisania: 1400 m

Szerokość końcówki piszącej: 0,7 mm