Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Regulacja prawna

W obecnym systemie prawnym zasady przetwarzania danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i stanowiące do nich akty wykonawcze oraz przepisy odrębnych ustaw implementujące postanowienia RODO.

I. Administrator.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „W.P.C.” sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, NIP: 5270204264 („WPC”).

 

II. Podstawa prawna przetwarzania

 1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy zawartej z WPC a także zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 2. Po zrealizowaniu umowy, przetwarzanie danych odbywać może się także na podstawie obowiązku prawnego obciążającego Administratora (np. konieczność archiwizacji dokumentacji rachunkowej) lub na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).

 

III. Cel i zakres przetwarzania.

 1. Przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, przez co należy rozumieć w szczególności nawiązanie i pozostawanie w stałym kontakcie, prowadzenie negocjacji, finalizacja transakcji oraz wszelkie składane oświadczenia czy też wydania dokumentów wynikające z umowy.
 2. Przetwarzanie danych w celach marketingowych może natąpić po wyrażeniu przez Państwa zgody.
 3. Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe kontrahenta w zakresie : imienia i nazwiska/ nazwy, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, NIP oraz osób reprezentujących kontrahenta w toku realizacji umowy w zakresie : imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, adresu e-mail, nr telefonu.
 4. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za przedstawienie niniejszej informacji osobom którymi posługuje się w toku realizacji umowy.

 

IV. Okres przetwarzania.

 1. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, przez okres wynikający z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora (np. przedawnienie roszczeń).Przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie możliwe do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

V. Odbiorcy danych.

 1. WPC może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WPC, w szczególności firmie księgowej, podmiotom świadczącym usługi (np. Informatyczne, biznesowe, marketingowe) na rzecz Administratora.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do podmiotów powiązanych z Administratorem i od niego zależnych, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów oraz zaufanych partnerów WPC.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do zażądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw, w tym:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorem,
 3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w danym zbiorze dane, jak również podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczącej, chyba, że administrator zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnianie,
 6. uzyskaniu informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,
 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane,
 8. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może jednak utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zawartej umowy.

VII. Prawo do wniesienia skargi.

 1. Mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie której dane dotyczą.
 2. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

VIII. Informacja o profilowaniu.

W celu zawarcia i realizacji umowy, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.